MARKETINGOVÁ SÍTĚ RMDTS

 
 
  https://sites.google.com/a/dezatech.com/dezatech-com/partenaires/marketing-network/la-red-de-marketing-rmdts     DEFINICE MARKETINGOVÉ SÍTĚ RMDTS


Marketingová síť společnosti DEZA TECH SARL U, zkráceně jako RMDTS, je platforma, která slouží k nabízení produktů a služeb svým klientům, partnerům a rovněž těžit z vhodného školení, k pochopení její fungování, její etiky, základních hodnot a prospěchu ostatním.

CÍLE SÍTĚ RMDTS

Hlavním cílem programu RMDTS je podporovat kvalitní služby a produkty, aby zákazníci a partneři mohli těžit z jeho služeb.
Druhým cílem je propagovat tyto služby a produkty díky zkušenostem osoby, která měla příjemné zkušenosti s těmito produkty nebo službami.
Třetím cílem je nabídnout partnerům, kteří mají zájem, získat odpovídající školení, aby mohli aktivně přispívat k rozšíření platformy RMDTS.KRITÉRIA SÍTĚ RMDTSZákladní kritéria sítě RMDTS lze shrnout do následujících 4 základních hodnot: Láska, Kompetence, Čestnost a Transparentnost.
Tato kritéria jsou předpokladem pro připojení nejen do sítě RMDTS, ale i do klubu CDTS.
REGISTRAČNÍ PODMÍNKY SÍTĚ RMDTS

1. Přijmout filozofii sítě RMDTS
2. Zaregistrovat se prostřednictvím webové stránky nebo odešlat registrační formulář do kanceláře DEZA TECH SARL U
3. Poslat fotografii pasového formatu na bílém pozadí
4. Úhradit jednorázový poplatek ve výši 20 USD za elektronickou členskou kartu s QR kódem
5. Úhradit jednorázový poplatek ve výši 40 USD za plastovou členskou kartu s kódem QR
6. Zůčastnit se činností sítě RMDTS.
7. Podporovat myšlenky a aktivity sítě RMDTS.

VÝHODY REGISTRACE NA SÍTI RMDTS

1. Zůčastnit se bezplatně aktivit sítě RMDTS
2. Získat procentního podílu na produktech DEZA TECH SARL U
3. Získání mikroúvěrů DEZA TECH SARL U
4. Účastnit se bezplatně kurzů DEZA TECH SARL U
5. Poskytovat své služby do sítě RMDTS
6. Podílet se na fóru sítě RMDTS
7. Zaregistrovat se u různých družstev společnosti DEZA TECH SARL U

SÍŤOVÉ PARTNERSTVÍ RMDTS

Existují čtyři typy partnerů RMDTS:

Zákazník
Zákazník je ten, kdo se registroval dobrovolně a chce využít služeb a produktů RMDTS.

Konzultant
Konzultant je ten, kdo se dobrovolně zaregistroval a chce poskytnout služby RMDTS.

Dodavatel
Dodavatel je ten, kdo předtím podepsal smlouvu s firmou DEZA TECH SARL U, aby dodal produkty RMDTS.

Distributor
Distributor je ten, který předtím podepsal smlouvu s firmou DEZA TECH SARL U, která distribuuje produkty RMDTS.

LOGO SLUŽBY RMDTS


Toto logo je registrovaná ochranná známka společnosti DEZA TECH SARL U a nemůže být použita bez jejího souhlasu. Pouze partneři, kteří splnili podmínky členství v síti RMDTS, ji budou moci použít a svědčit o tom, že splnili všechna kritéria pro dodržování hodnot a nápadů, které oživují toto.Síťové služby RMDTS

Existuje několik služeb RMDTS, jejichž výběr je odpovědností společnosti DEZA TECH SARL U. Jakákoli služba, která byla schválena společností DEZA TECH SARL, bude mít specifický kód pro její identifikaci, což také naznačuje, že služba byla testována a splněna podmínky, aby byly distribuovány v DEZA TECH SARL U.

ETIKA A ETIKA ŘADY RMDTS

Členové marketingové sítě DEZA TECH SARL U (RMDTS) se zavazují respektovat Etický kodex a profesionální chování, jehož ručitelem je společnost DEZA TECH SARL U. Tento etický kodex byl vyhlášen administrátorem dne 8. 8. 2014 a je platná až do dalšího upozornění.

1. Účel a definice 

Etický kodex a etika jsou soubor hodnot, zásad a pravidel, které vedou členy sítě RMDTS ve svých činnostech, právech a závazcích vůči společnosti DEZA TECH SARL U, jakož i v odpovědnosti vůči ostatním partnerům.

2. Hodnoty 

Závazek na službu RMDTS a klientelu.
Dodržujte síť, aby spolupracovala na vývoji této sítě, aby mohla nabídnout službu a produkty přiměřené a kvalitní za rozumnou cenu.
Respekt k právům a lidem
Vezměte v úvahu práva jednotlivců a skupin při rozhodování a respektujte lidi při výměně a rozhodování.

Správnost rozhodnutí 

Mějte spravedlivé a nestranné rozhodnutí o spravedlivém rozdělování zdrojů.

Účinnost a účinnost 

Shodovat projekty a akce na základě očekávaných výsledků a zaměřit se na optimální využití zdrojů.

Transparentnost a diskrétnost 

Jasně sděluje informace, otázky, názory a diskrétnost týkající se některých skutečností a údajů, které byly sděleny.

3. Povinnosti 

Jednat v mezích svých pravomocí.
Nepřekračovat pravomoci svěřené zákonem o službách obecně. Mít potřebné licence pro všechny služby, které je vyžadují. Nezasahovat do interního řízení firmy DEZA TECH SARL U bez předchozího souhlasu a kompetencí.
Postupovat opatrně, obezřetně, pilně a důvěrně.
Informovat se, otevírat se z různých hledisek, požádat o radu a přijímat prostředky, abyste kompetentně vykonal(a) své povinnosti.
Jednat čestně a věrně.
Jednat v zájmu společnosti DEZA TECH SARL U a sloužit lidem v dobré víře a vyvarovat se střetu zájmů. 
Jednat v zájmu osoby (uživatelů / zaměstnanců)
Jednat v zájmu osoby (uživatelů / zaměstnanců) se zájmem o organizační výkon.

4. Možné konflikty zájmů 

Osobní výhoda skrze rozhodnutí vydaného členem. Nesprávné jednání nastane, když člen vědomě či nevědomě podnikne kroky, které je vystavují v konfliktu zájmů.
Účast člena na rozhodovacím procesu, kde jde o jeho zájmy nebo zájmy jeho příbuzné. Pokud jsou to zvláštní zájmy, nikoliv skupinové zájmy, jako jsou zaměstnanci nebo uživatelé.
Vyžadování a přijetí výhody v souvislosti se svou členskou funkcí na úkor společnosti DEZA TECH SARL U.
Významná výhoda, která může poškodit nestrannost člena a ovlivňovat jeho rozhodnutí.
Použití nebo zveřejnění privilegovaných informací považovaných za důvěrné.
Používat, jinak než způsobem použitelným pro všechny, odkazy, zdroje nebo služby společnosti DEZA TECH SARL U.
Intervence v procesu přijímání zaměstnanců a nepatřičného zasahování do vnitřního fungování DEZA TECH SARL U.

5. Preventivní opatření 

Je nutné informovat o zájmech týkajících se peněžních zájmů v obchodních podnicích, které jsou ve smluvním vztahu s DEZA TECH SARL U, nebo které by tak pravděpodobně mohly být.
Upozornit na zaměstnance, na vedoucí společnosti nebo organizace, která by mohla uzavřít smlouvu s firmou DEZA TECH SARL U, a úvest jména členem či správce této společnosti.
Každý člen musí dodat své prohlášení o zájmu do šedesáti (60) dnů od vstupu do sítě RMDTS. Pokud nastane změna v jeho situaci, musí člen vyplnt nouvou deklaraci.
Člen, který je ve střetu zájmů, musí podat zprávu o svých zájmech správci DEZA TECH SARL U a zdržet se jednání a účastí v rozhodovacím procesu týkající se jakékoli záležitosti, v níž se tyto zájmy projednávají.

6. Odměňování členů 

Členové sítě mají nárok na odměnu, jak je stanoveno v systému placení RMDTS. Jak již bylo uvedeno, vše musí být v souladu se zákonem o službách obecně.
Náklady spojené s členskou funkcí ve prospěch sítě mohou být uhrazeny podle pravidel, které byly dříve dohodnuty s DEZA TECH SARL U.

7. Použití etického kodexu a profesionálního chování 

DEZA TECH SARL U zajišťuje uplatňování etického kodexu a deontologie členů RMDTS a má právo a povinnost prosazovat uplatňování etického kodexu a profesionálního chování, vyšetřovat jakoukoli situaci porušení pravidel a navrhnout vhodná opatření.

REGISTRACE SUBDODAVATELE / DODAVATELE NEBO DISTRIBUTORA SÍTĚ RMDTS 

V případě, že se chcete stát dodavatelem nebo distributorem sítě RMDTS, vyplňte příslušný formulář, aby společnost DEZA TECH SARL U mohla vyhodnotit obecnou výkonnost, kterou chcete uplatnit.  Podle případu může být registrace subdodavatele / poskytovatele nebo distributora sítě RMDTS podmíněna auditem společnosti.
Volba je vyhrazena pro rozhodnutí a ocenění společnosti DEZA TECH SARL U.

ODMĚNY SÍTĚ RMDTS 

TRADIČNÍ PŘÍPADY


PŘÍPAD RMDTS


ODMĚNY ČLENŮ SÍTĚ RMDTS 


PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITELŮ RMDTS


ZÁZNAM DO SÍTĚ RMDTS

Chcete-li se zaregistrovat do sítě RMDTS, klikněte na níže uvedené kartě.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc39NiwooGCjQQwqjV1uRYsWP6XDkyes_crfUvc9orXJG1hnw/viewform